Ordres i Resolucions

BOIB – ORDRES – RESOLUCIONS relacionades amb programes de formació:

BOIB Núm.  25 – 24 de febrer  de 2018- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2018-2019

Llista definitiva centres seleccionats Serra Tramuntana_2018-19

Resolució instruccions per al desenvolupament de PROGRAMES DE FORMACIO DELS CENTRES vinculats als plans d’innovació pedagògica (PIP) per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels CEP de les Illes Balears

BOIB Núm. 40 – 31 de març de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 de
març de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2018-2019 i 2019-2020 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears 

BOIB Núm. 64 – 24 de maig de 2018 – Resolució  del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2018 per la qual s’aprova la selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb la convocatòria de 13 de març de 2018, per implantar-hi Plans d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa dels centres durant el curs 2018-2019 – Llista definitiva centres seleccionats Programa PIP_2018-19

BOIB Núm. 24 – 25 de febrer de 2017 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears – Programa FdC – Curs 17/18 i 18/19

BOIB Núm 32 – 13 de març de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 22 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2018-2019 –  Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea)

Llista definitiva centres seleccionats Programa ICSCrea_2018-19

BOIB Núm. 22 – 17 de febrer de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la
directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 12 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2018-2019 – Programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2018-2019

Llista definitiva centres seleccionats Cap a la coeducació als centres educatius_2018-19

BOIB Núm. 69 – 5 de juny  de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de
maig de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional de nova implantació a participar en el programa d’experiència formativa “Actualització de la formació professional” per al curs 2018-2019 – Programa d’experiència formativa “Actualització de la formació professional” per als cicles de nova implantació

BOIB Núm. 50 – 24 d’abril  de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director
general d’Innovació i Comunitat Educativa i de la de 19 d‘abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents d’infantil i primària públics a participar al Programa de Competència Familiar ( PCF) per al curs 2018-2019

BOIB Núm  27 – 1 de març de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 20 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per desenvolupar programes de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits,
assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020 .

BOIB Núm. 41 – 30 de març de 2019 – Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de març de 2019, per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

BOIB Núm. 40- 31 de març de 2018 – Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 20 de març de 2018 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària a participar en el Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019

BOIB Núm. 50 – 24 d’abril de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa i de la de 19 d‘abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents d’infantil i primària públics a participar al Programa de Competència Familiar (PCF) per al curs 2018-2019

BOIB Núm. 48 – 19 d’abril de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’11 d’abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2018-2019

BOIB Núm. 47 – 17 d’abril de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

BOIB Núm. 32 – 13 de març de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 22 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2018-2019

BOIB Núm. 27 – 1 de març de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 20 de
febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per desenvolupar programes de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits,
assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

BOIB Núm. 24 – 22 de febrer de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2018-2019

BOIB Núm.24 – 22 de febrer de 2018 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l’ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació secundària

BOIB Núm. 65 – 27 de maig de 2017 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 23 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la planificació, la realització i el registre d’activitats de formació permanent del professorat organitzades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes

BOIB Núm. 18 – 11 de febrer de 2017-  Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i transferència en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat durant el curs 2017-2018 

BOIB Núm. 145 – 17 de novembre de 2016 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de novembre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

BOIB Núm. 142 – 10 de novembre de 2016 – Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 31 d’octubre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

BOIB Núm. 23 – 14 de febrer de 2009 – Orden de día 27 de enero de 2009, de la consejera de Educación y Cultura, por la cual se regula la estructura y el funcionamiento de los centros de profesorado de las Islas Baleares

BOIB Núm. 8 – 17 de gener de 2002 – Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari